Chính sách bảo mật

1. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập để triển khai các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình theo quy định của Chính sách quyền riêng tư này.

2. Sau khi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xác định lại dữ liệu thông qua các phương tiện kỹ thuật.Thông tin không xác định sẽ không xác định được chủ thể thông tin cá nhân.Vui lòng hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp này, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin đã được xác định lại;và không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có quyền phân tích cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng nó cho mục đích thương mại.

3. Chúng tôi sẽ tính toán việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và có thể chia sẻ những số liệu thống kê này với công chúng hoặc bên thứ ba để chứng minh xu hướng sử dụng tổng thể các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.Tuy nhiên, những thống kê này không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn.

4. Khi chúng tôi hiển thị thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bao gồm thay thế nội dung và ẩn danh để giảm độ nhạy cảm của thông tin nhằm bảo vệ thông tin của bạn.

5. Khi chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác không nằm trong chính sách này hoặc cho thông tin được thu thập từ một mục đích cụ thể cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận trước dưới hình thức sáng kiến ​​kiểm tra.